Klienta numurs
Kartes numurs
Izvēlieties paroli
Atkārtojiet paroli
Piekrītu noteikumiem
 

1. Noteikumos lietoto jēdzienu skaidrojums


1.1. Mans TVPlay Home – TVPlay Home interneta mājas lapā www.TVPlay Home.lv ir izveidota TVPlay Home pakalpojumu vadības sistēma, kas nodrošina piekļuvi internetā apskatīt informāciju par Jums sniegtajiem TVPlay Home pakalpojumiem.
1.2. TVPlay Home – Ārvalsts komersanta filiāle „TVPlay Home AS Latvia filiāle”, vienotās reģistrācijas numurs 40103238282, juridiskā adrese Dzelzavas iela 120G, Rīga, Latvija, LV-1021.
1.3. Lietotājs – TVPlay Home klients - fiziska persona, kas ir vecāka par 18 gadiem, pastāvīgi dzīvo Latvijas Republikā, ir noslēgusi TVPlay Home elektronisko sakaru pakalpojumu līgumu un atbilstoši Noteikumiem lieto Mans TVPlay Home pakalpojumus.
1.4. Reģistrēšanās – reģistrācijas anketas aizpildīšana TVPlay Home interneta mājas lapā www.TVPlay Home.lv, nepieciešamo datu ievadīšana, piekrišana Noteikumiem un citas darbības, kas nepieciešamas Mans TVPlay Home lietošanai.
1.5. Lietotāja konts – informācijas kopums, kurai Lietotājs piekļūst, norādot Lietotājvārdu un Paroli.
1.6. Lietotājvārds – Lietotāja izvēlēts unikāls vārds, kuru izmanto identifikācijai, pieslēdzoties Mans TVPlay Home.
1.7. Parole – Lietotāja izvēlēta parole, ko lieto, pieslēdzoties Mans TVPlay Home.
1.8. Noteikumi – šie Mans TVPlay Home pakalpojuma lietošanas noteikumi.
1.9. Piekļuves dati – Lietotāja izvēlēta un/vai TVPlay Home piešķirta unikāla piekļuves datu kombinācija.


2. Vispārīgie noteikumi


2.1. Noteikumi ir neatņemama TVPlay Home elektronisko sakaru pakalpojumu līguma sastāvdaļa.
2.2. Noteikumi nosaka Mans TVPlay Home reģistrēšanas un lietošanas kārtību, kā arī TVPlay Home un Lietotāja saistības attiecībā uz Mans TVPlay Home izmantošanu.
2.3. Pirms Mans TVPlay Home Lietotāja konta reģistrēšanas, Lietotājs iepazīstas ar Noteikumiem un apliecina, ka piekrīt šiem Noteikumiem.
2.4. Lietotāja konta reģistrācija notiek elektroniskā veidā, Lietotājam izveidojot Lietotāja kontu un apstiprinot Noteikumus.
2.5. Lietotājs apstiprina, ka, reģistrējot Lietotāja kontu, tā iesniegtie dati ir patiesi, pilnīgi un spēkā esoši. Nepatiesu datu iesniegšanas gadījumā TVPlay Home ir tiesības pārtraukt Lietotāja piekļuvi Lietotāja kontam un par šo pārkāpumu informēt attiecīgās tiesībsargājošās iestādes.
2.6. Reģistrējot Lietotāja kontu, Lietotājs piekrīt, ka visi nodotie personas dati ir nodoti ar tiešu un noteiktu Lietotāja piekrišanu, un Lietotājs piekrīt, ka TVPlay Home veiks personas datu apstrādi patstāvīgi vai arī saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu uzticēs personas datu apstrādi personas datu operatoram.
2.7. Mans TVPlay Home ir pieejams internetā visu diennakti, ja vien to neliedz no TVPlay Home neatkarīgi apstākļi. Ir pieļaujami īslaicīgi Mans TVPlay Home sistēmas darbības pārtraukumi, kas saistīti ar Mans TVPlay Home un ar to saistīto sistēmu uzturēšanas, apkalpošanas un uzlabošanas darbiem.


3. Piekļuves dati un Lietotāja identifikācija


3.1. Darbam ar Mans TVPlay Home, pieslēdzoties no TVPlay Home interneta mājas lapas www.TVPlay Home.lv, Lietotājs izmanto šādus Piekļuves datus: Lietotājvārdu un Paroli.
3.2. Reģistrējot Lietotāja kontu, Lietotājs norāda Lietotājvārdu, Paroli, derīgu un precīzu e-pasta adresi, tālruņa numuru, Klienta numuru un Kartes numuru, kas norādīti Lietotāja noslēgtajā TVPlay Home elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā.
3.3. Lietotājvārds un Parole ir konfidenciāla informācija, kuru Lietotājs un TVPlay Home apņemas neizpaust trešajām personām un novērst trešo personu iespējas to uzzināt un/vai lietot.


4. Lietotāja saistības un atbildība


4.1. Lietotājs apņemas:
4.1.1. lietot Mans TVPlay Home atbilstoši Noteikumiem;
4.1.2. reģistrējot Lietotāja kontu, sniegt patiesu informāciju un nekavējoties paziņot TVPlay Home par jebkādām izmaiņām sniegtajā informācijā, tai skaitā, norādīt precīzu savu e-pasta adresi, tālruņa numuru;
4.1.3. reģistrējot Lietotāja kontu, Lietotājs apstiprina, ka netiek izmantoti citas personas dati;
4.1.4. glabāt drošībā un neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju, kas saistīta ar Mans TVPlay Home lietošanu, novērst jebkādu iespēju trešajām personām to uzzināt;
4.1.5. ja konfidenciāla informācija ir kļuvusi zināma trešajām personām vai ir notikusi piekļuve Lietotāja kontam bez Lietotāja piekrišanas vai Lietotājam ir aizdomas, ka tas varētu būt noticis, Lietotājs nekavējoties par šo faktu informē TVPlay Home, nosūtot ziņu uz e-pastu: info@TVPlay Home.lv;
4.2. Lietotājs atbild par visām darbībām, kas tiek veiktas, izmantojot viņam piešķirtos Piekļuves datus.
4.3. Lietotājam ir tiesības informēt TVPlay Home par pamanītajām nepilnībām vai neprecizitātēm Mans TVPlay Home, nosūtot e-pastu uz info@TVPlay Home.lv.


5. TVPlay Home saistības un atbildība


5.1. TVPlay Home apņemas:
5.1.1. identificēt Lietotāju atbilstoši Mans TVPlay Home lietošanas noteikumiem;
5.1.2. apstrādājot Mans TVPlay Home ietvaros iegūtos Lietotāja personas datus, rūpēties par to drošību, ievērot fizisko personu datu aizsardzību regulējošos normatīvos aktus un bez Lietotāja piekrišanas neizpaust tos trešajām personām;
5.1.3. nodrošināt Mans TVPlay Home pakalpojumu sniegšanu Lietotājam saskaņā ar Noteikumiem.
5.2. TVPlay Home neatbild par bojājumiem vai traucējumiem Mans TVPlay Home darbībā, ja to cēlonis ir bojājumi, darbības traucējumi Lietotāja iekārtās, pārtraukums elektroenerģijas piegādē, neatbilstošu vai nelicencētu programmatūru lietošana vai citi no TVPlay Home neatkarīgi apstākļi.
5.3. TVPlay Home neatbild par zaudējumiem, kas radušies Lietotājam, gadījumā, ja trešā persona pieslēdzas un/vai lieto Mans TVPlay Home, izmantojot Lietotāja Piekļuves datus.


6. Mans TVPlay Home pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana


6.1. TVPlay Home pārtrauc Mans TVPlay Home pakalpojuma sniegšanu Lietotājam:
6.1.1. pēc Lietotāja attiecīga pieprasījuma saņemšanas, ko Lietotājs nosūta no savas Mans TVPlay Home reģistrētās e-pasta adreses uz TVPlay Home e-pasta adresi TVPlay Home@infomail.lv;
6.1.2. ja TVPlay Home ir pārtraucis pakalpojuma sniegšanu Lietotājam TVPlay Home elektronisko sakaru pakalpojuma līgumā noteiktajā kārtībā;
6.1.3. ja TVPlay Home rodas pamatotas šaubas par Mans TVPlay Home nelikumīgu lietošanu no Lietotāja puses;
6.1.4. ja Lietotājs neievēro šos Noteikumus.


7. Citi noteikumi


7.1. TVPlay Home ir tiesības jebkurā laikā, iepriekš par to nebrīdinot Lietotāju, mainīt Mans TVPlay Home pakalpojumu apjomu un sniegšanas kārtību, kā arī grozīt šos Noteikumus, attiecīgās izmaiņas publicējot TVPlay Home interneta mājas lapā www.TVPlay Home.lv.
7.2. Noteikumi stājas spēkā ar Mans TVPlay Home lietošanas uzsākšanu un ir spēkā uz nenoteiktu laiku.
7.3. Lietotāja elektroniska piekrišana šiem Noteikumiem un Mans TVPlay Home lietošana ir apstiprinājums tam, ka Lietotājs ir iepazinies ar Noteikumiem, TVPlay Home paziņotajiem Noteikumu grozījumiem un citām izmaiņām par sniegtajiem pakalpojumiem un pilnībā piekrīt tiem.
7.4. Lietotājs piekrīt, ka Noteikumi tiek apstiprināti elektroniski.
7.5. Lietotājs piekrīt, ka, pamatojoties uz Noteikumiem, Lietotāja dotie rīkojumi tiek iesniegti un apstrādāti elektroniski. Lietotāja apstiprināts elektroniskais dokuments ir uzskatāms par Lietotāja pašrocīgi parakstītu rakstveida dokumentu Civillikuma izpratnē.


Klienta numurs
Telefona numurs
+371

 
Piekrītu noteikumiem
 

1. Noteikumos lietoto jēdzienu skaidrojums


1.1. Mans TVPlay Home – TVPlay Home interneta mājas lapā www.TVPlay Home.lv ir izveidota TVPlay Home pakalpojumu vadības sistēma, kas nodrošina piekļuvi internetā apskatīt informāciju par Jums sniegtajiem TVPlay Home pakalpojumiem.
1.2. TVPlay Home – Ārvalsts komersanta filiāle „TVPlay Home AS Latvia filiāle”, vienotās reģistrācijas numurs 40103238282, juridiskā adrese Dzelzavas iela 120G, Rīga, Latvija, LV-1021.
1.3. Lietotājs – TVPlay Home klients - fiziska persona, kas ir vecāka par 18 gadiem, pastāvīgi dzīvo Latvijas Republikā, ir noslēgusi TVPlay Home elektronisko sakaru pakalpojumu līgumu un atbilstoši Noteikumiem lieto Mans TVPlay Home pakalpojumus.
1.4. Reģistrēšanās – reģistrācijas anketas aizpildīšana TVPlay Home interneta mājas lapā www.TVPlay Home.lv, nepieciešamo datu ievadīšana, piekrišana Noteikumiem un citas darbības, kas nepieciešamas Mans TVPlay Home lietošanai.
1.5. Lietotāja konts – informācijas kopums, kurai Lietotājs piekļūst, norādot Lietotājvārdu un Paroli.
1.6. Lietotājvārds – Lietotāja izvēlēts unikāls vārds, kuru izmanto identifikācijai, pieslēdzoties Mans TVPlay Home.
1.7. Parole – Lietotāja izvēlēta parole, ko lieto, pieslēdzoties Mans TVPlay Home.
1.8. Noteikumi – šie Mans TVPlay Home pakalpojuma lietošanas noteikumi.
1.9. Piekļuves dati – Lietotāja izvēlēta un/vai TVPlay Home piešķirta unikāla piekļuves datu kombinācija.


2. Vispārīgie noteikumi


2.1. Noteikumi ir neatņemama TVPlay Home elektronisko sakaru pakalpojumu līguma sastāvdaļa.
2.2. Noteikumi nosaka Mans TVPlay Home reģistrēšanas un lietošanas kārtību, kā arī TVPlay Home un Lietotāja saistības attiecībā uz Mans TVPlay Home izmantošanu.
2.3. Pirms Mans TVPlay Home Lietotāja konta reģistrēšanas, Lietotājs iepazīstas ar Noteikumiem un apliecina, ka piekrīt šiem Noteikumiem.
2.4. Lietotāja konta reģistrācija notiek elektroniskā veidā, Lietotājam izveidojot Lietotāja kontu un apstiprinot Noteikumus.
2.5. Lietotājs apstiprina, ka, reģistrējot Lietotāja kontu, tā iesniegtie dati ir patiesi, pilnīgi un spēkā esoši. Nepatiesu datu iesniegšanas gadījumā TVPlay Home ir tiesības pārtraukt Lietotāja piekļuvi Lietotāja kontam un par šo pārkāpumu informēt attiecīgās tiesībsargājošās iestādes.
2.6. Reģistrējot Lietotāja kontu, Lietotājs piekrīt, ka visi nodotie personas dati ir nodoti ar tiešu un noteiktu Lietotāja piekrišanu, un Lietotājs piekrīt, ka TVPlay Home veiks personas datu apstrādi patstāvīgi vai arī saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu uzticēs personas datu apstrādi personas datu operatoram.
2.7. Mans TVPlay Home ir pieejams internetā visu diennakti, ja vien to neliedz no TVPlay Home neatkarīgi apstākļi. Ir pieļaujami īslaicīgi Mans TVPlay Home sistēmas darbības pārtraukumi, kas saistīti ar Mans TVPlay Home un ar to saistīto sistēmu uzturēšanas, apkalpošanas un uzlabošanas darbiem.


3. Piekļuves dati un Lietotāja identifikācija


3.1. Darbam ar Mans TVPlay Home, pieslēdzoties no TVPlay Home interneta mājas lapas www.TVPlay Home.lv, Lietotājs izmanto šādus Piekļuves datus: Lietotājvārdu un Paroli.
3.2. Reģistrējot Lietotāja kontu, Lietotājs norāda Lietotājvārdu, Paroli, derīgu un precīzu e-pasta adresi, tālruņa numuru, Klienta numuru un Kartes numuru, kas norādīti Lietotāja noslēgtajā TVPlay Home elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā.
3.3. Lietotājvārds un Parole ir konfidenciāla informācija, kuru Lietotājs un TVPlay Home apņemas neizpaust trešajām personām un novērst trešo personu iespējas to uzzināt un/vai lietot.


4. Lietotāja saistības un atbildība


4.1. Lietotājs apņemas:
4.1.1. lietot Mans TVPlay Home atbilstoši Noteikumiem;
4.1.2. reģistrējot Lietotāja kontu, sniegt patiesu informāciju un nekavējoties paziņot TVPlay Home par jebkādām izmaiņām sniegtajā informācijā, tai skaitā, norādīt precīzu savu e-pasta adresi, tālruņa numuru;
4.1.3. reģistrējot Lietotāja kontu, Lietotājs apstiprina, ka netiek izmantoti citas personas dati;
4.1.4. glabāt drošībā un neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju, kas saistīta ar Mans TVPlay Home lietošanu, novērst jebkādu iespēju trešajām personām to uzzināt;
4.1.5. ja konfidenciāla informācija ir kļuvusi zināma trešajām personām vai ir notikusi piekļuve Lietotāja kontam bez Lietotāja piekrišanas vai Lietotājam ir aizdomas, ka tas varētu būt noticis, Lietotājs nekavējoties par šo faktu informē TVPlay Home, nosūtot ziņu uz e-pastu: info@TVPlay Home.lv;
4.2. Lietotājs atbild par visām darbībām, kas tiek veiktas, izmantojot viņam piešķirtos Piekļuves datus.
4.3. Lietotājam ir tiesības informēt TVPlay Home par pamanītajām nepilnībām vai neprecizitātēm Mans TVPlay Home, nosūtot e-pastu uz info@TVPlay Home.lv.


5. TVPlay Home saistības un atbildība


5.1. TVPlay Home apņemas:
5.1.1. identificēt Lietotāju atbilstoši Mans TVPlay Home lietošanas noteikumiem;
5.1.2. apstrādājot Mans TVPlay Home ietvaros iegūtos Lietotāja personas datus, rūpēties par to drošību, ievērot fizisko personu datu aizsardzību regulējošos normatīvos aktus un bez Lietotāja piekrišanas neizpaust tos trešajām personām;
5.1.3. nodrošināt Mans TVPlay Home pakalpojumu sniegšanu Lietotājam saskaņā ar Noteikumiem.
5.2. TVPlay Home neatbild par bojājumiem vai traucējumiem Mans TVPlay Home darbībā, ja to cēlonis ir bojājumi, darbības traucējumi Lietotāja iekārtās, pārtraukums elektroenerģijas piegādē, neatbilstošu vai nelicencētu programmatūru lietošana vai citi no TVPlay Home neatkarīgi apstākļi.
5.3. TVPlay Home neatbild par zaudējumiem, kas radušies Lietotājam, gadījumā, ja trešā persona pieslēdzas un/vai lieto Mans TVPlay Home, izmantojot Lietotāja Piekļuves datus.


6. Mans TVPlay Home pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana


6.1. TVPlay Home pārtrauc Mans TVPlay Home pakalpojuma sniegšanu Lietotājam:
6.1.1. pēc Lietotāja attiecīga pieprasījuma saņemšanas, ko Lietotājs nosūta no savas Mans TVPlay Home reģistrētās e-pasta adreses uz TVPlay Home e-pasta adresi TVPlay Home@infomail.lv;
6.1.2. ja TVPlay Home ir pārtraucis pakalpojuma sniegšanu Lietotājam TVPlay Home elektronisko sakaru pakalpojuma līgumā noteiktajā kārtībā;
6.1.3. ja TVPlay Home rodas pamatotas šaubas par Mans TVPlay Home nelikumīgu lietošanu no Lietotāja puses;
6.1.4. ja Lietotājs neievēro šos Noteikumus.


7. Citi noteikumi


7.1. TVPlay Home ir tiesības jebkurā laikā, iepriekš par to nebrīdinot Lietotāju, mainīt Mans TVPlay Home pakalpojumu apjomu un sniegšanas kārtību, kā arī grozīt šos Noteikumus, attiecīgās izmaiņas publicējot TVPlay Home interneta mājas lapā www.TVPlay Home.lv.
7.2. Noteikumi stājas spēkā ar Mans TVPlay Home lietošanas uzsākšanu un ir spēkā uz nenoteiktu laiku.
7.3. Lietotāja elektroniska piekrišana šiem Noteikumiem un Mans TVPlay Home lietošana ir apstiprinājums tam, ka Lietotājs ir iepazinies ar Noteikumiem, TVPlay Home paziņotajiem Noteikumu grozījumiem un citām izmaiņām par sniegtajiem pakalpojumiem un pilnībā piekrīt tiem.
7.4. Lietotājs piekrīt, ka Noteikumi tiek apstiprināti elektroniski.
7.5. Lietotājs piekrīt, ka, pamatojoties uz Noteikumiem, Lietotāja dotie rīkojumi tiek iesniegti un apstrādāti elektroniski. Lietotāja apstiprināts elektroniskais dokuments ir uzskatāms par Lietotāja pašrocīgi parakstītu rakstveida dokumentu Civillikuma izpratnē.


 
Channels:
Klientu apkalpošana:
TVPlay Home citās valstīs: